Сроки и условия

Законодательство Латвийской Республики предусматривает, что владелец интернет-магазина должен указать условия поставки и возврата товара, а также право на изъятие. Такая оговорка называется дистанционным договором (Кабинетом министров).

Договор расстояния

Этот продавец товаров, предлагаемых в этом интернет-магазине, с одной стороны, в дальнейшем именуемый Продавцом, и лицо, которое делает заказ, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключает следующее Соглашение:

Продавец обязуется продавать и доставлять Товар Покупателю в соответствии с заказом Покупателя.

Доставка и оплата

Покупатель заказывает товары через этот сайт, указав тип и количество заказанных товаров. Покупатель имеет возможность заплатить, оплатив счет, подготовленный продавцом и заказанный по электронной почте Покупателю. Счет подготовлен в электронном виде и действует без подписей.

На заказы свыше 100 евро предоплата ( сумма которая свыше 100 евро).

Продавец высылает товар в течение 3 рабочих дней с момента получения оплаты за товары.


Право отзыва

Покупатель имеет право отменить Товар в течение 14 календарных дней с момента получения Товара, отправив Продавцу письмо об отказе. Продавец отправляет письмо об отзыве Покупателю по электронной почте по требованию Покупателя.

Покупатель обязан отправить товар продавцу в течение 7 дней после отправки письма об отказе. Все расходы, связанные с возвратом товара Продавцу, несут Покупатель.

Покупатель не может воспользоваться правом отзыва, если:

заказываемые товары не могут по своей природе быть возвращены или они скоропортящиеся или могут быть быстро использованы;

заказываемые товары производятся непосредственно Покупателю по индивидуальному заказу;

покупатель открыл упаковку.

В пункте 6 статьи 6 Закона о защите прав потребителей Латвийской Республики говорится, что «потребитель несет ответственность за сохранение качества и безопасности продукта в течение срока осуществления права на вывод средств». Продавец оставляет за собой право отказаться от использования права на изъятие или возместить Покупателю, если изделие повреждено, в течение периода использования, небрежно обрабатывая продукт или не соблюдая инструкции, если оригинальная упаковка продукта потеряна или если ее упаковка серьезно повреждена.

Обработка данных

Введя необходимую информацию при оформлении заказа, Покупатель подтверждает, что он прочитал и согласен с тем, что предоставленные им данные используются, чтобы позволить Продавцу принять заказ Покупателя и доставить товар в соответствии с требованиями Латвийской Республики. При вводе информации Покупатель соглашается с тем, что он будет отправлен на указанные уведомления по электронной почте, связанные с обработкой распоряжения Клиента и таблиц, если есть такая необходимость.

ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

   Личные данные, предоставленные покупателями, обрабатываются в соответствии с нормативными актами, регулирующими обработку и защиту персональных данных. При обработке и хранении личных данных Покупателя Продавец использует организационные и технические средства для защиты персональных данных и предотвращения их незаконной обработки. Дополнительная информация:


SIA "BINAUTO" Privātuma politika

Privātuma politika satur informāciju par to, kā www.zoogoods.lv apstrādā, glabā un ievāc veikala klientu personas datus.
Politika ir attiecināma uz visa veida personas datu apstrādi, kuru veic www.zoogoods.lv, ja šajā politikā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav minēts citādi.

SIA "BINAUTO", Reģ.nr. 40103933262 , juridiskā adrese: Prūšu iela 24-k5-2, Rīga, LV-1063 , turpmāk tekstā – www.zoogoods.lv, ir Latvijā reģistrēts interneta veikals, kurš veic savu klientu personas datu vākšanu, glabāšanu un apstrādi pēc Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679, turpmāk tekstā – Regula, prasībām.

Personas datu apstrāde.

1. www.zoogoods.lv veic personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, neatkarībā no klienta atrašanas vietas .

2. Ar doto tiek uzksatīts, ka Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.zoogoods.lv , SIA "BINAUTO" vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.zoogoods.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

 • tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
 • katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
 • www.zoogoods.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
 • IP adreses;
 • citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.zoogoods.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās darbību.

3. Ar doto tiek uzksatīts, ka Jūs esat informēts, ka norādot www.zoogoods.lv veitnē savu kontaktinformāciju (numuru, e-pasta adresi), tā var tikt izmantota lai sazinātos ar Jums .

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

4. SIA "BINAUTO" apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;

 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
 • Biznesa plānošanai un analītikai;
 • Jaunumu izsūtīšana.

5. SIA "BINAUTO" apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
 • apstrāde ir vajadzīga www.zoogoods.lv vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz www.zoogoods.lv attiecināmu juridisku pienākumu;
 • apstrāde ir vajadzīga līguma, to starp distances līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

6. SIA "BINAUTO" glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA "BINAUTO" var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr SIA "BINAUTO" pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Identifikācijas numura un citu identifikācijas datu, piemēram, vārda, e-pasta adreses, IP adreses u. tml. savienošana notiek, ja jūs ar mums sazināties, izmantojot mūsu pārvaldīto lietotāja kontu mūsu tīmekļa saskarnē: jūsu e-pasta adrese tiks pievienota attiecīgajai sīkdatnei, lai izveidotu individuālu visu tiešsaistes darbību profilu. Ja jūs savas reģistrācijas ietvaros vai vēlāk pilnvarosiet mūs apstrādāt jūsu personas datus mārketinga nolūkos, jūs atļausiet mums nosūtīt jums personalizētus piedāvājumus un reklāmas materiālus, pamatojoties ne tikai uz vietnes apmeklētāju uzvedības vispārīgiem modeļiem, bet arī uz jūsu pirkumu vēsturi un individuālo profilu, tas, ir, ņemot vērā pievienoto vērtību, kas ir saistīta ar tādu citu datu zināšanu, kas zināmā mērā jūs raksturo un kas tiek apstrādāti un novērtēti, izmantojot tā dēvēto automatizēto apstrādi, tostarp profilēšanu.

Google Analytics

www.zoogoods.lv interneta veikalā ir uzstādīts "Google Inc" izveidotās programmas "Google Analytics" veidotās sīkdatnes. "Google Analytics" sīkdatņu izmantošanas mērķis ir www.zoogoods.lv interneta veikala satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par "Google Analytics" pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Ja Jūs vēlaties, lai www.zoogoods.lv neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm www.zoogoods.lv interneta veikalā Jums jāaktevizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz "Google Analytics".

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

www.zoogoods.lv izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA "BINAUTO" leģitīmā interese.

www.zoogoods.lv neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA "BINAUTO" informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

SIA "BINAUTO" mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.


Personas datu saņēmēji

7. Likumā noteiktos gadījumos www.zoogoods.lv var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat www.zoogoods.lv var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

8. SIA "BINAUTO"  interneta vietnē www.zoogoods.lvapkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem.

9. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM, IZŅEMOT PASŪTĪJUMUS, KURI VEIKTI AR APMAKSAS VEIDU "LĪZINGS", TADĀ GADIJUMĀ PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM IR PAMATOTA AR DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANU, MINĒTĀS INFORMĀCIJAS NODOŠANAI.

10. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Datu subjekta tiesības

11. Lai iegūtu infromāciju par personas datiem, kurus www.zoogoods.lv apstrādā vai pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu Jums jāiesniedz pieteikums. Pieteikumus pieņem www.zoogoods.lv e-pastā [email protected] , atsūtot personu apliecinošu dokumentu vai pilnvaru.

12. Lai atsaukt datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei vai dzēst savu profilu Jums jāiesūta pieteikums uz epastu: [email protected] , pieteikumam jābūt iesūtītam tikai no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils vai arī tas netiks pieņemts.

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

SIA "BINAUTO" ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.zoogoods.lv

Корзина

Корзина пуста.

Salidzini.lv logotips Interneta veikalu cenas - Kurpirkt.lv Ceno.lv Flag Counter